Informácie ku štúdiu

Výberové konanie

Vážení záujemci o postgraduálne štúdium v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia, výberové konanie na miesto postgraduálneho študenta na Katedre ČO LF SZU sa koná raz ročne v máji. Najbližší termín výberového konania bude:

23.05.2022 o 8:00

 

Uchádzačov prosíme, aby mali splnené podmienky pre prijatie na miesto postgraduálneho študenta na Katedre čeľustnej ortopédie LF SZU v Bratislave. Sú nasledovné:

–  absolvovanie LF odbor stomatológia alebo zubné lekárstvo
–  min.1 rok  prax v zubnom lekárstve po ukončení pregraduálneho štúdia
–  aktívne ovládanie anglického jazyka
–  záujem o publikačnú  a vedecko-výskumnú činnosť

Pred výberovým konaním (najneskôr mesiac pred výberovým konaním) je potrebné poslať:

–  žiadosť o miesto postgraduálneho študenta na Katedre čeľustnej ortopédie LF SZU, na
   základe ktorej Vás pozveme na výberové konanie,
–  životopis (CV),
–  motivačný list,
–  diplom o ukončení štúdia v odbore stomatológia, resp. zubné lekárstvo.

 

Prihlášky prosím zasielajte do 22.04.2022 na emailovú adresu marta.holeckova@szu.sk alebo kco.bratislava@gmail.com

 

 

 

Smernica rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní

Smernica je k dispozícii na stiahnutie tu.