Study information

Výberové konanie

Vážení záujemci o postgraduálne štúdium v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia, najbližší termín výberového konania bude:

13.5.2019 o 8:00

Uchádzačov prosíme, aby mali splnené podmienky pre prijatie na miesto postgraduálneho študenta na Katedre čeľustnej ortopédie LF SZU v Bratislave. Sú nasledovné:

–  absolvovanie LF odbor stomatológia alebo zubné lekárstvo

–  min.1 rok  prax v zubnom lekárstve po ukončení pregraduálneho štúdia
–  aktívne ovládanie anglického jazyka
–  záujem o publikačnú  a vedecko-výskumnú činnosť

Pred výberovým konaním je potrebné poslať:

–  žiadosť o miesto postgraduálneho študenta na Katedre čeľustnej ortopédie LF SZU, na
   základe ktorej Vás pozveme na výberové konanie,
–  životopis (CV),
–  motivačný list,
–  diplom o ukončení štúdia v odbore stomatológia, resp. zubné lekárstvo.

 

 

 

Smernica rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní

Smernica je k dispozícii na stiahnutie tu.