Informácie k špecializačnému štúdiu

Výberové konanie

Vážení záujemci o postgraduálne štúdium v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia, výberové konanie na miesto postgraduálneho študenta na Katedre ČO LF SZU sa koná raz ročne v máji. Najbližší termín výberového konania bude:

23.05.2022 o 8:00

Uchádzačov prosíme, aby mali splnené podmienky pre prijatie na miesto postgraduálneho študenta na Katedre čeľustnej ortopédie LF SZU v Bratislave. Sú nasledovné:

  • absolvovanie LF odbor stomatológia alebo zubné lekárstvo
  • min.1 rok  prax v zubnom lekárstve po ukončení pregraduálneho štúdia
  • aktívne ovládanie anglického jazyka
  • záujem o publikačnú  a vedecko-výskumnú činnosť

Pred výberovým konaním (najneskôr mesiac pred výberovým konaním) je potrebné poslať:

  • žiadosť o miesto postgraduálneho študenta na Katedre čeľustnej ortopédie LF SZU, na základe ktorej Vás pozveme na výberové konanie,
  • životopis (CV),
  • motivačný list,
  • diplom o ukončení štúdia v odbore stomatológia, resp. zubné lekárstvo.

Prihlášky prosím zasielajte do termínu 22.04.2022 na emailovú adresu marta.holeckova@szu.sk alebo kco.bratislava@gmail.com


Smernica rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní

Smernica je k dispozícii na stiahnutie tu.