Archive

Poplatky do Slovenskej ortodontickej spoločnosti

Členský poplatok riadny člen 60€
Členský poplatok pre postgraduálneho študenta a ženy na MD 35€
Registračný poplatok 25€
Úhrada bankovým prevodom:
Banka: Slovenská sporiteľňa, Bratislava
BIC: GIBASKBX
IBAN: SK7709000000000174716666
Variabilný symbol: číslo Vašej faktúry
Konšt.symbol: 0308

Kontakt na ekonómku SOS: pani Maková Jana, makova.jana@gmail.com, tel. číslo : 0944214295

Infolisty

Plenárne schôdze