MDDr. Branislav Borza, PhD.

MDDr. Branislav Borza, PhD. sa narodil v roku 1985 v Michalovciach. V roku 2010 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore zubné lekárstvo. Po ukončení štúdia začal pracovať v stomatologickej ambulancii FELICEM s.r.o. v Michaloviach, kde dodnes pracuje a venuje sa dentoalveolárnej, mukogingiválnej chirurgii a implantológii.

Od roku 2011 pracuje v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach, aktuálne na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie. V roku 2021 úspešne ukončil špecializačné štúdium v odbore maxilofaciálna chirurgia. V rokoch 2017-2022 absolvoval doktorandské štúdium na Ústave anatómie LF UPJŠ, ktoré zakončil dizertačnou prácou na tému: Morfologické zmeny ako príčina tvárovej bolesti.

Na oddelení maxilofaciánej chirurgie sa venuje ortognátnej chirurgii, onkológii a ochoreniam temporomandibulárneho kĺbu. V rámci špecializácie na otrognátnu chirurgiu absolvoval opakovane stáž na Stomatologickej klinike VFN v Prahe pod vedením prof. Reného Foltána. V roku 2019 absovoval stáž vo firme Materialize v Belgicku. V spolupráci s firmou Synthes sa spolu s MUDr. Petrom Kizekom, PhD. venuje 3D plánovaniu ortognátnej chirurgie a liečbe anomálií tvárového skeletu. Popri liečebno – preventívnej činnosti sa podieľa na výuke študentov zubného a všeobecného lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku.

Od roku 2021 vykonáva funkciu zástupcu prednostu Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNLP.