Podmienky účasti

1. PRIHLASOVANIE SA NA KONGRES

 • Na základe vyplnenia a doručenia záväznej prihlášky, vyjadrujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Prihláška/objednávka nadobúda záväznosť jej riadnym doručením organizátorovi.
 • Účastník sa zaväzuje poskytnúť v prihláške pravdivé, úplné a presné identifikačné a osobné údaje a v prípade ich zmeny tieto neodkladne oznámiť organizátorovi.
 • Prihlášky a uchádzači sú evidovaní v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky, až do úplného obsadenia kapacity. Kapacitu kongresu je oprávnený určiť organizátor.
 • Člen SOS, lekár so špecializáciou v odbore čeľustná ortopédia a lekár zaradený do štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopéda  má prednostné právo účasti na kongrese pred inými účastníkmi kongresu. O zaevidovaní a akceptovaní prihlášky rozhoduje výlučne organizátor kongresu.
 • Organizátor, po prevzatí a zaevidovaní prihlášky, Vám zašle prostredníctvom e-mailu na emailovú adresu uvedenú v prihláške, potvrdzujúcu správu o prijatí Vašej prihlášky.
 • V prípade, ak do troch (3) dní odo dňa odoslania prihlášky neobdržíte potvrdzujúci email, kontaktujte organizátora.
 • Prostredníctvom vyplnenej a doručenej prihlášky na kongres, dávate ako účastník súhlas na vyhotovenie foto a video záznamu z priebehu kongresu.
 • Uzávierka zasielania prihlášok na kongres je pätnásť (15) dní pred termínom plánovaného uskutočnenia kongresu. Prihlášky doručené organizátorovi po tomto termíne nie je organizátor povinný akceptovať. V prípade dostatočnej kapacity môže organizátor akceptovať aj prihlášky uchádzačov, doručené po dátume uzávierky.
 • Organizátor je oprávnený dátum uzávierky zasielania prihlášok kedykoľvek zmeniť.
 • Organizátor zašle účastníkom kongresu prostredníctvom e-mailu uvedeného v prihláške, organizačné pokyny a ďalšie materiály najneskôr tri (3) dni pred dňom uskutočnenia kongresu.
 • Organizátor si vyhradzuje zmenu podmienok účasti na kongrese.

2. PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Po prijatí prihlášky v inom ako kongresovom roku Vám bude zaslaná zálohová faktúra na úhradu účastníckeho poplatku najskôr však až v januári  roka, v ktorom sa kongres usktutoční. Účastnícky poplatok za kongres je potrebné uhradiť najneskôr päť (5) dní pred dňom konania kongresu. Pripísaním sumy účastníckeho poplatku na bankový účet určený v zálohovej faktúre, sa účastnícky poplatok považuje za uhradený. Platbu je možné uskutočniť len bankovým prevodom. V cene kongresu je zahrnutý odborný program, občerstvenie počas coffee breaks a obedy.
 • Pri nezrovnalostiach vo fakturačných údajoch, alebo iných komplikáciách s platbami za kongresový registračný poplatok prosím kontaktujte ekonómku SOS pani Janku Makovú, email: makova.janka@gmail.com, tel. číslo: 0944214295

3. STORNO A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 • Organizátor prijíma akékoľvek zmeny a storná objednávok/prihlášok na kongres výhradne
 • Objednávku účasti na kongrese je možné zo strany účastníka zrušiť za nasledovných storno podmienok:
  1. bez poplatku viac ako  tridsať (30) dní pred dátumom uskutočnenia kongresu,
  2. v prípade zrušenia objednávky pätnásť až tridsať (15 až 30) dní pred dátumom uskutočnenia kongresu, vzniká účastníkovi povinnosť uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z poplatku kongresu vrátane DPH,
  3. v prípade zrušenia účasti štrnásť (14) a menej dní pred dátumom uskutočnenia kongresu vzniká účastníkovi povinnosť uhradiť 100 % z poplatku kongresu vrátane DPH.
 • V prípade, že sa účastník nemôže na kongres dostaviť, môže svoju účasť nahradiť treťou osobou. O tejto skutočnosti musí písomne-emailom informovať spoluorganizátora kongresu
 • Organizátor je oprávnený zmeniť lektora, program kongresu, termín (presun konania kongresu na iný termín) alebo miesto konania kongresu. Prihlásení účastníci budú o týchto zmenách včas informovaní prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.Na uvedené zmeny sa nevzťahujú žiadne storno podmienky.
 • V prípade, ak bude kongres zrušený zo strany organizátora, účastníkovi bude účastnícky poplatok vrátený v plnej výške.
 • Akékoľvek reklamácie súvisiace s registráciou a účasťou na kongrese je možné zasielať písomne na adresu organizátora, alebo na e-mailovú adresu organizátora info@orto.sk alebo na makova.janka@gmail.com

4. REGISTRÁCIA POČAS KONGRESU

 • Vstup na kongres je len s kongresovou visačkou, ktorú získa, každý registrovaný účastník, po zaplatení kongresového poplatku. Visačka oprávňuje na vstup po prednáškovej sály a na stravovanie počas kongresu (neplatí pre prezidentský večer).
 • Každý prednášajúci sa tiež musí zaregistrovať na kongres, ak organizátor neurčí inak. Zrušenie nutnosti registrácie prednášajúcemu organizátor oznámi emailom.
 • Ak je viac autorov prednášky, možnosť registrácie za znížený registračný poplatok má iba prednášajúci autor. Ostatní autori sa musia riadne zaregistrovať a zaplatiť si účasť na kongrese.
 • Účastníci kongresu, ktorí potrebujú špeciálnu diétu, prosím náhlasiť informácie spoluorganizátorovi kongresu na adresu:  kovacechova@amedi.sk