Abstrakty

Bizoňová K., Chupáňová M., Višňáková E.
INDIKÁCIE EXTRAKCIÍ V ORTODONTICKEJ TERAPII

Školiteľ: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc., Klinika zubného lekárstva, LF UP v Olomouci

Úvod
Extrakčná terapia sa dnes v ortodontickej liečbe obvykle využíva
v prípadoch výrazného stesnania, či k získaniu miesta pre posuny zubov pri korekcii vzťahu zubných oblúkov. Najčastejšie extrahovaným zubom je prvý alebo druhý premolár.

Ciele
Cieľom našej práce je porovnať početnosť extrakcií v ortodontickej terapii pred 20 rokmi verzus v súčasnosti.

Metodika
Bolo analyzovaných približne 1000 kariet pacientov, z ktorých bolo v dôsledku nedostatočnosti údajov spracovaných len 603. Polovica kariet pacientov je z obdobia okolo roku 2000 a druhá polovica pacientov podstúpila liečbu okolo roku 2020. Z každej karty bolo získaných niekoľko údajov: pohlavie, rok narodenia, Angleova trieda, hĺbka skusu, incizálny schodík, typ zámkov, deň nasadenia fixného aparátu, deň ukončenia terapie, zuby extrahované v rámci terapie, doplnenie ortodontickej liečby protetickou či chirurgickou terapiou. Dôsledná analýza jednej karty trvala 15-20 minút.

Záver
Celková incidencia extrakčných terapií v skupine 2020 v porovnaní s 2000 klesla, v priemere sa predĺžila celková dĺžka nosenia fixného aparátu. To si vysvetľujeme väčšou precíznosťou dosiahnutého výsledku.
V skupine 2020 je vyšší priemerný vek pacienta a zvýšené percento žien.
V prípade Angleovej triedy u molárov je viditeľný percentuálny pokles II. triedy a nárast ½ II. triedy. U očných zubov si v skupine pacientov okolo roku 2020 možno všimnúť zvyšujúceho sa trendu v prípade I. a ½ II. triedy a poklesu u II. triedy. Tieto štatistické údaje môžeme rovnako pripísať zvýšenému záujmu o estetiku úsmevu, pacienti riešia aj menej závažné ortodontické anomálie ako pred 20 rokmi a celkovo sa zvýšil záujem mladých či starších dospelých o ortodontickú liečbu. V prípade druhu extrahovaných zubov sa v priebehu rokov nič nezmenilo, stále sa extrahujú predovšetkým premoláre, najčastejšie prvé. Ortodontickú liečbu nepodstupujú len deti s predkusom, zákusom či stesnaním, ale aj dospelí pacienti.

Dr. Vittorio Cacciafesta
Course Director, Milan, Italy

AIMS of the Course

Delegates who attend this orthodontic course will be given the tools, techniques and confidence to immediately treat difficult cases in their own practices.
You will learn the importance of interdisciplinary treatments, a careful diagnosis and how to screen your patients to select those cases suitable for invisible orthodontic therapy with or without mini-implants, with or without extractions, with or without orthognathic surgery.
You will learn how to deal with General Dentists on the space management for implants, the requirements for implants, the need for bone augmentation procedures, mucogingival surgery, and how to optimize the results of an orthodontic treatment with Veneers.

Interdisciplinary vs Multidisciplinary treatments

 • Interdisciplinary Team
 • Create the Vision
 • Diagnostic Wax-Up and Mock Up
 • Digital Smile Design Project
 • How to make a Multidisciplinary treatment planning
 • Lingual/Invisible Appliance Design and Anchorage Problems
 • Treatment Sequence and Interaction
 • Post Orthodontic Treatment – Retention

How to integrate Dental Implants and Orthodontics.

 • Pre-prosthetic management of Molar uprighting and Space Opening for Implants
 • General rules- Space management- Root positions and angulations
 • Orthodontic movement through edentulous areas: How to develop an implant site by orthodontic tooth movement and new bone formation
 • Protraction of maxillary and mandibular molars: where is the limit?
 • The use of Orthodontics to create bone volume for implants
 • The use of Dental Implants as an Orthodontic Anchorage
 • Modern trends in Oral Implantology and Guided Bone Regeneration

How to integrate Periodontology and Orthodontic treatment

 • Timing of ortho-perio treatment: when can we start the orthodontic movement?
 • Biomechanical and interdisciplinary planning
 • Anchorage demands
 • Management of the missing papilla
 • Soft Tissue Augmentation and managing of bony clefts
 • When and how to treat dental recessions in Lingual ortho patients?
 • Orthodontic Management of gingival recessions with Lingual Root Torque
 • The treatment of Gummy Smiles

How to integrate Prosthetic Crowns and Veneers and Orthodontic treatment

 • The use of Digital Smile Design in Prosthetic planning and Invisible Orthodontics
 • How to motivate patients for Ceramic Veneers: the ideal workflow
 • How to use ceramic veneers to optimize the final result of an Orthodontic Treatment
 • How to integrate Ceramic Veneers and Implant-supported Reconstructions in Orthodontic Patients

Conclusions and Final remarks

MUDr. Simona Dianišková PhD., MPH
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Lekárska fakulta, Katedra čeľustnej ortopédie,
Limbova 12-14, 83303 Bratislava
simonadianiskova@gmail.com

Výhody liečby dlahami u tínedžerov s rôznymi maloklúziami.
Priesvitné vyrovnávače sú plastové repliky pacientových zubov. Ich nosenie vyvíja jemný tlak na zuby, čím sa neustále mení ich poloha. Oproti klasickým fixným strojčekom sa zvyšuje komfort pacienta, je potrebných menej návštev u čeľustného ortopéda a dochádza k menej akútnym návštevám. Clear aligner terapia (CAT) si vyžaduje menej času stráveného v zubnolekárskom kresle, čo je výhodné pre pacienta, ale vyžaduje si aj veľa presného digitálneho plánovania pre čeľustného ortopéda. Mojím cieľom je ukázať klinické prípady tínedžerov s rôznymi maloklúziami liečených priesvitnými alignermi a demonštrovať liečebné plány a biomechaniku, ktorú používam v mojom digitálnom plánovaní liečby na dosiahnutie predvídateľných a stabilných výsledkov.

V prezentácii demonštrujem komplexnú liečbu rôznych kombinácií transverzálnych, vertikálnych a sagitálnych diskrepancií u dospievajúcich pacientov do 19 rokov. Priemerná dĺžka liečby priesvitnými dlahami u dospievajúcich pacientov je 18 až 24 mesiacov v závislosti od závažnosti maloklúzie a spolupráce pacienta. Ortodontická liečba v týchto prípadoch začína v neskorom zmiešanom alebo trvalom chrupe.

Z klinických skúseností aj z nedávno uskutočneného výskumu je  potvrdené, že pacienti liečení čírymi alignermi majú výrazne lepšie zdravie ďasien, pričom ústna hygiena sa nelíši medzi pacientmi liečenými fixnými ortodontickými aparátmi a priesvitnými dlahami. Číre vyrovnávače sú šetrnejšie k gingiválnemu tkanivu vďaka jednoduchšej ústnej hygiene. Zachovať ústne zdravie je jeden z hlavných cieľov, ktorý spolu s rodičmi dospievajúcich pacientov zvažujeme pri výbere najlepšej možnosti liečby a ortodontického aparátu pre nich.

Benefits of the aligner treatment in teenagers with various malocclusions.
Clear aligners are plastic replicas of patients‘ teeth. Wearing them puts gentle pressure on teeth, ever-so-slightly repositioning them. In comparison to classic fixed braces, comfort of the patient is improved, less appointments at orthodontist are needed and less acute appointments occur. Clear aligner therapy requires less chair time, which is beneficial for the patient but also requires a lot of precise digital planning for the orthodontist. My aim was to  show clinical cases of teenagers with various malocclusions treated with clear aligners and to demonstrate treatment plans and biomechanics I use in my digital treatment planning to achieve predictable and stable results. 

In the presentation I demonstrate a complex treatment of various combinations of transversal, vertical and sagittal discrepancies in teenage patients up to 19 years. Average treatment duration with clear aligners in teenage patients is 18 to 24 months depending on the severity of malocclusion and compliance of the patient. An orthodontic treatment in these cases starts in late mixed or permanent dentition. 

Both from the clinical experience and the research carried out recently it is now confirmed that patients treated with clear aligners have significantly better gingival health, whereas oral hygiene is not different between patients treated with fixed orthodontic appliances and clear aligners. Clear aligners are more gentle for gingival tissue due to more simple oral hygiene. This is one of the main objectives we consider, together with parents of adolescent patients, when choosing the best treatment option and orthodontic appliance for them.

MDDr. Eleonóra Ivančová, PhD., MHA , MUDr. Matúš Cinzer, MDDr. Lenka Paulisová, MPH.
Klinické využitie Dental Monitoringu

Spolupráca pacienta a vhodne indikovaný liečebný plán je základom úspechu liečby.
Dental Monitoring, spustil revolučnú službu určenú nielen pre čeľustných ortopédov, ale aj pre zubných lekárov.
Klinické využitie systému Dental Monitoring pri ortodontickej liečbe snímateľnými ale aj fixnými aparátmi sa ukázalo ako veľmi efektívny spôsob detekcie a monitoringu akútnych problémov, ktoré vznikajú počas liečby. Starostlivé sledovanie liečby pacienta prostredníctvom pravidelných skenov kontrolovaných umelou inteligenciou viedlo k tomu, že problémy, ktoré by za normálnych okolností ostali bez povšimnutia, boli odhalené včas, čo umožnilo prijať opatrenia, ktoré by zabránili zhoršeniu situácie a vyriešili akútny problém skôr. Úspech ortodontickej liečby snímateľnými dlahami závisí aj od pacienta a práve využitie Dental Monitoringu zlepšuje spoluprácu a aj komunikáciu pacienta s lekárom.

Kľúčové slová: fóliový aparát, fixný aparát, ortodontická liečba, monitorovanie pacienta spolupráca pacienta

MDDr. Soňa Lisá
KOMPLEXNÝ POHĽAD NA DETSKÉHO PACIENTA. ZHODNOTENIE POTREBY INTERCEPTÍVNEJ TERAPIE

Cieľom mojej atestačnej práce bolo zistiť vplyv interceptívnej liečby na zlepšenie kvality spánku a vývoja neurokognitívnych funkcií dieťaťa, a tým na celkové zdravie a kvalitu života detí. Včasným zhodnotením začínajúcich porúch dýchania v spánku jednoduchým detským spánkovým dotazníkom sa dá predchádzať závažnejším poruchám vývoja dieťaťa. Včasným zásahom čeľustného ortopéda je možné interceptívnou liečbou vytvoriť lepšie podmienky na funkčne správnu polohu čeľuste, sánky a jazyka, a tým aj lepšiu priechodnosť dýchacích ciest.

The aim of this study was to determine the impact of interceptive treatment on improving the quality of sleep and the development of the child’s neurocognitive functions and thus on the overall health and quality of life of children. By early evaluation of incipient breathing disorders during sleep with a simple children’s sleep questionnaire, more serious disorders of the child’s development can also be prevented with the intervention of a orthodontists, who, through interceptive treatment, can create more ideal conditions for the functionally correct position of the jaw, mandible and tongue and thus better patency of the airways.

Dr. Cesare Luzi
Early treatment of maxillary deficiency Evidence-based strategies in the era of TADs and digital technologies

At what age should orthodontic treatment start? Although the debate is still open and scientific data cannot answer this question by giving a number, there is no question about the fact that early treatment is beneficial for several types of malocclusions characterized by skeletal and or functional problems. Maxillary deficiencies, both in the transverse and in the A-P dimensions, are one of the most common problems requiring an early onset of treatment.
Starting treatment at an early stage, in the deciduous or early mixed dentition, will in many instances increase overall treatment time, since a second phase in the permanent dentition will be probably necessary, and should therefore be done only when the real benefits outweigh the increased costs of a longer treatment.
What should we treat at an early stage? When is it wiser to wait? Why is it so convenient to treat maxillary deficiencies early and which tools should we use? The course will answer these questions, focusing on the principles of a sound diagnosis and highlighting, with the presentation of several clinical cases, the use of new generation tools used in daily clinical practice for the treatment of transverse maxillary deficiencies, skeletal class III malocclusions and other common orthodontic problems.

MDDr. Alica Orenčáková
Efektivita expanzie a rotácie zubov pri liečbe s dlahovými aparátmi [Atestačná práca].

Slovenská zdravotnícka univerzita. Lekárska fakulta; Katedra čeľustnej ortopédie.
Školiteľ: MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH.
Stupeň odbornej kvalifikácie: čeľustný ortopéd. Bratislava: LF SZU, 2023. 70 s.

Cieľ
Cieľom tejto práce je poskytnúť klinicky užitočné informácie týkajúce sa efektívnosti dlahových aparátov, a to v zmysle expanzie očných zubov a prvých molárov a v zmysle rotácie viacerých skupín zubov. Ďalším cieľom je navrhnúť hodnoty prekorigovania, ktoré by mohli byť zahrnuté do počiatočného plánovania liečby s dlahovými aparátmi.

Materiál a metodika
Bolo sledovaných 55 pacientov, u ktorých sme porovnali očakávané hodnoty expanzie v oblasti prvých molárov a očných zubov zo simulácie liečby s reálne dosiahnutými hodnotami po vynosení prvej série dláh. Podobne sme vyhodnotili mieru plánovanej rotácie rezákov, očných zubov a premolárov (aspoň 20°) s reálne dosiahnutou mierou rotácie.

Výsledky
V prípade expanzie mali dlahové aparáty najväčšiu presnosť v oblasti prvých dolných molárov a najnižšiu presnosť v oblasti prvých horných molárov. Najúspešnejšia bola rotácia horných premolárov na úrovni 71,3 % a najmenej úspešná bola rotácia horných laterálnych rezákov na úrovni 40,1 %. Pri rotácii zubov o viac ako 20° pomocou dlahových aparátov odporúčame prekorigovanie v priemere o 43%.

Záver
Úspešnosť dosiahnutia požadovaných pohybov zubov nedosahuje vo väčšine prípadov 100%. Na optimalizáciu výsledkov liečby s dlahovými aparátmi by malo byť v určitých prípadoch do úvodného plánovania zahrnuté prekorigovanie ortodontických pohybov.

Effectiveness of expansion and rotation of teeth during clear aligner treatment [Atestation work]

Slovak Medical University. Faculty of Medicine; Department of Orthodontics.
Head of work: Simona Dianišková, MD, MPH. Bratislava: FofO SMU 2023. 70 p.

Objective
The objective of this work is to provide clinically useful information regarding the effectiveness of clear aligner therapy, in terms of the expansion of canines and first molars and in term of rotation of several groups of teeth. Another goal is to suggest overcorrection values that could be included in the initial treatment planning with clear aligners.

Material and methods
There were 55 patients in the sample, in whom we compared the expected values of expansion in the area of first molars and canines from the treatment simulation with the values actually achieved after the first series of aligners have been used. Similarly, we compared the values of planned rotation of the incisors, canines and premolars (at least 20°) with the actually achieved values of rotation.

Results
In the case of expansion, aligners had the highest accuracy in the area of the first lower molars and the lowest accuracy in the area of the first upper molars. The most successful was the rotation of the upper premolars at the level of 71,3% and the least successful was the derotation of upper lateral incisors at the level of 40,1%. When derotation of teeth by more than 20° is needed, we recommend an overcorrection of 43% on average.

Conclusion
The success rate of achieving the desired tooth movements does not reach 100% in most cases. To optimize the results of clear aligner therapy, overcorrection of orthodontic movements should be included in the initial planning in certain cases.

Dr. Aladin Sabbagh DDS/Syr
Troubleshooting
Problem management in aligners & fixed orthodontics

Compared to fixed appliances, clear aligners offer better aesthetics, more comfort and better oral hygiene. On the other hand, clear aligners have some limitations in controlling tooth movements such as extrusion, intrusion and root torque. In addition, the range of correction for occlusal relationship especially in overjet, overbite, and bilateral cross bite is less with clear aligners than with fixed appliances.
Combining clear aligners with fixed appliances, such as TADs, RME, and SARA®, as well as the novel Aligner modifications such as Hemi-Splint, Torque TPP, SARA-Wings, and the shape memory effect, can overcome limitations, broaden indications range, and reduce the treatment duration and relapse.
The characteristics of these two orthodontic appliances and the efficient use of the different combination possibilities in the treatment of complex cases are discussed supported by clinical cases and scientific findings.

Fascination and limits of „noncompliance orthodontic“

The treatment of noncompliance patients with fixed functional appliances, according to the concept of „progressive bite jumping©“ reduces load and breakage of the anchorage unit, and can significantly improve the sagittal jaw relationship and the TMJ response, which can also help to avoid extraction and surgery in moderate cases.

The basics of the „progressive bite jumping“, its indications and limits in children, adolescents and adults will be presented by treated cases and scientifically substantiated. The insertion and activation of the fixed functional appliance SARA® as well as troubleshooting and retention will be demonstrated.

Special focus is put on related TMJ and sleep apnea aspects, as well as the balance between function and aesthetic.

Target group: orthodontists, postgraduate assistants.

Dr. med. dent. Marián Sabo
Právne podmienky poskytovania zdrav. Starostlivosti

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa viaže na mnohé právne predpisy, predovšetkým na Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ale aj na Zákon č. 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a mnohé iné.

Čeľustná ortopédia zastáva v systéme regulovaných povolaní špecifické miesto. Okrem potrebnej špecializácie a splnenia minimálnych štandardov poskytovania ZS, je treba myslieť aj na samotnú podstatu jednotlivých výkonov čeľustnej ortopédie. Táto prednáška zodpovie mnohé z otázok, nielen kolegov, čeľustných ortopédov, čo môžu a nemôžu robiť, aké činnosti môžu delegovať ďalej a aké musí vykonávať samotný lekár. V závere sa budeme venovať aj argumentom praktických zubných lekárov, ich právu na vykonávanie zubnej praxe, štátnici z čeľustnej ortopédie, obsahu štúdiu MDDr a podobne.

Legislatívny rámec poskytovania špecializovanej starostlivosti v odbore čeľustná ortopédia nastavuje jednoznačné kritéria poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ako sa brániť pred „nekalými praktikami podnikania“ nelegálnej konkurencie ako postupovať, keď príde do ambulancie pacient so strojčekom od PZL? Všetky otázky vám detailne zodpovie táto prednáška .

MDDr. Michal Vavro, PhD., MDDr. Ondrej Dvoran
Digitálne plánovanie a manažment pacienta pred ortognátnou operáciou

Spoluautori: MDDr. Bronislava Dvoranová, MUDr. Irena Klímová

Ortognátna chirurgia je terapeutickou metódou vrodených a získaných anomálií tvárového skeletu. Indikovaná je v prípadoch, v ktorých by izolovanou ortodontickou liečbou nebolo možné dosiahnuť vyhovujúci a stabilný terapeutický výsledok.
Vďaka rozvoju medicínskych zobrazovacích metód a informačných technológií je v súčasnosti možné vizualizovať tvárový skelet z CT vyšetrenia v 3D modelácii. Tento model sa následne skombinuje so skenom chrupu pacienta. Operačný výkon sa vďaka priestorovej modelácii plánuje s ohľadom na výsledný tvárový profil, dýchacie cesty, stabilitu a interferencie kostných fragmentov, a v neposlednom rade stabilnú oklúziu.
Priestorové zobrazenie umožňuje operačný postup individualizovať so zohľadnením konkrétnych daností pacienta – naplánovať priebeh osteotomických línií, harmonizovať oklúzne pomery a upraviť rotáciu fragmentov za účelom maximálnej korekcie funkcie a estetiky pacienta. V komplikovanejších prípadoch je možné zhotovenie navádzacích šablón a individuálneho osteosyntetického materiálu.

Orthognathic surgery is a treatment method of anomalies of the facial skeleton. It is indicated in cases in which it would not be possible to achieve a satisfactory and stable therapeutic result with orthodontic treatment only.
Development of medical imaging methods and information technology, it is now possible to visualize the facial skeleton from a CT scan in 3D modelling. This skeletal model is combined with a scan of the patient’s teeth. Surgical procedure is planned with emphasis on the facial profile, airway, skeletal stability, interferences of bone fragments and stable occlusion.
Virtual imaging enables the surgical procedure to be individualized considering the patient’s specific data – to plan the course of osteotomy lines, to harmonize occlusion and to adjust the rotation of fragments for the purpose of maximum correction of the patient’s masticatory function, breathing and aesthetics. In more complicated cases, it is possible to produce cutting guides and individual osteosynthetic material.

Doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH., MHA
Forenzné aspekty čeľustnoortopedickej liečby: pochybenia a kuriozity

Prednáška približuje problematiku zodpovednosti a rizík pri poskytovaní čeľustno-ortopedickej zubnej starostlivosti viazanej na špecializáciu. Prezentuje tiež reálne a anonymizované závažné aj kuriózne situácie z klinickej ortodontickej praxe poslednej dekády v súvise so znaleckými posudzovaniami. Otvára diskusiu k dubióznemu významu garantov ČO poskytovateľov vo viacerých geografických lokalitách, či potrebu diskusie k minimálnym štandardom čeľustno-ortopedickej liečby. Okrem tém neodbornej ortodontickej terapie lekármi bez čeľustno-ortopedickej špecializácie sa venuje najčastejším komplikáciám vo vzťahu pacient – ortodontista.

Dr. Waddah Sabouni
LIEČBA DLAHOVÝMI APARÁTMI: MOŽNOSTI A LIMITY TERAPIE

Počas tejto prednášky bude Dr. Sabouni pokrývať rôzne aspekty liečby dlahovými aparátmi, od rozsahu maloklúzií ktoré možno liečiť pomocou dlahových aparátov, po rôzne interdisciplinárne postupy ako sú prípady s extrakciou, retinovaným očným zubom alebo liečba spojená ortognátnou chirurgiou. V prednáške bude odkrývať mnohé aspekty použiteľnosti dlahových aparátov v ortodontickej praxi.
Ciele lekcie:

 • Ako rozoznať stavy ktoré sa v dnešnej dobe dajú liečiť dlahovými aparátmi a ako pokrok v technológiách rozšíril ich použiteľnosť na širokú škálu maloklúzií.
 • Získať vedomosti pre zváženie potrieb liečby u parodontologických pacientov.
 • Nadobudnúť informácie o komplexnosti indexu liečby dlahovými aparátmi.
 • Lepšie pochopiť proces digitálneho plánovania liečby a využitia nástrojov softvéru ClinCheck aby ste mohli navrhnúť a implementovať individualizovaný plán liečby pre rôznych pacientov s rôznymi potrebami liečby.

CLEAR ALIGNER TREATMENT: POSSIBILITIES AND CONSIDERATIONS
During this Lecture, Dr. Sabouni will be covering various aspects of clear aligner treatment. From the scope of malocclusions that can be treated with aligners, to different interdisciplinary treatments such as cases with extractions, Impacted canin, or orthognathic surgery treatments, this conference will be exploring the broad aspects of the applicability of clear aligners within the orthodontic practice.
Learning objectives:

 • Understand the various types of cases that can be treated with clear aligners today and how the advance in technology has broadened their applicability to a wide range of malocclusions.
 • Acquire knowledge about treatment considerations when working with patients with periodontal conditions.
 • Gain information about the complexity of the aligner therapy index.
 • Better understanding of the digital treatment planning process and the utilization and tools of the ClinCheck software to be able to design and implement a customized treatment plan for different patients with different treatment considerations.