Abstrakty

Dr.Simonetta Meuli

Liečba alignermi u rastúcich pacientov s II. triedou

Liečba pomocou systému Invisalign® je vo svete čeľustnej ortopédie prítomná od roku 1997. Túto techniku však možno považovať za revolučnú až v posledných rokoch pretože boli vyvinuté špeciálne terapeutické protokoly, ktoré v súčasnosti umožňujú liečiť pomerne vysoké percento typov maloklúzií.

Kontinuálny technologický vývoj a prekvapivé technologické inovácie neustále pomáhajú napredovať čeľustným ortopédom vďaka vývoju softvéru ClinCheck®, novým materiálom používaným na výrobu alignerov a v neposlednom rade aj novým typom pomocných prvkov používaných na stále lepšiu kontrolu pohybu zubov.

Ako je všeobecne známe, veľké percento maloklúzií vo vývojom veku patrí do II. Angleovej triedy (okolo 65 %). Invisalign pre tínedžerov je navrhovaný ako efektívna alternatíva k tradičnej liečbe funkčnými aparátmi ako aj tradičnej čeľustnooropedickej liečbe fixným aparátom.

Korekcia II. Angleovej triedy ponúka rôzne protokoly: distalizácia alebo aplikácia elastických ťahov II. triedy prípadne použitie Mandibular advancement-u. Techniku Invisalign možno považovať za jeden z najúčinnejších systémov v oblasti úpravy II. triedy u rastúceho pacienta

Výsledky zozbierané v posledných rokoch analyzujúce záznamy pacientov v rozsahu od 3,5 roka do 24 rokov, pri korekcii tohto typu maloklúzie, liečenej pomocou alignerov, vylepšeného 3D simulátora (ClinCheck) a jeho inovatívnych protokolov sú evidentné a neraz pozoruhodné. Jednoduchosť dosahovaných výsledkov je spôsobená skutočnosťou, že spolupráca je optimálna: deti a mladí ľudia venujúc sa každodenným činnostiam nosia alignery 22 hodín denne; Odomknutie zubných oblúkov spôsobené hrúbkou nosených alignerov veľmi často vedie k odstráneniu maloklúzie, ktorá je charakterizovaná nútenou oklúziou, len pomocou elastických ťahov  II. triedy alebo Mandibular advancement-u.  Taktiež to súvisí so skutočnosťou, že dodatočné rastové stimuly na mandibulárnej úrovni sú orientované nielen ventrálne, ale aj laterálne a vertikálne; bez zhoršenia komfortu nosenia alebo manažmentu dentálnej hygieny.


Prof. Dr. Nazan Küçükkeleş

Protokoly pre kamufláž II. skeletálnej triedy: Vytvárame kompromisný profil?

II. skeletálna trieda je zvyčajne charakterizovaná mandibulárnou retrúziou prípadne kombinovanou s maxilárnou protrúziou. Zlatým štandardom pre liečbu je ortognátna chirurgia ale hraničné prípady II. skeletálnej triedy možno liečiť aj pomocou iných protokolov ako je modifikácia rastu u dospievajúcich pacientov a liečba kamuflážou ako sú protokoly distalizácie alebo extrakcie u dospelých. Faktory určujúce najlepší protokol závisia od; závažnosti maloklúzie, veku pacienta, profilovej analýzy a očakávania liečby. V tejto prednáške budú spomenuté liečebné protokoly prezentované spolu s ukážkami prípadov. Klady a zápory protokolov pre kamufláž a štúdie porovnávajúce výsledky chirurgických protokolov s kamuflážou budú diskutované vo svetle vedeckých dôkazov.


Dr. Giorgio Iodice

TAD a II. trieda

Maloklúzie II. triedy majú v porovnaní s ostatnými najvyššiu prevalenciu a často charakterizujú našich pacientov. Napriek tomu je terapeutický prístup k tomuto typu maloklúzie veľmi často založený najmä na klinických názoroch, obsolentných a čiastkových informáciách. Preto má klinický lekár, najmä ak je na začiatku svojej ortodontickej praxe, často ťažkosti pri identifikácii správnych rozhodnutí, ktoré charakterizujú správnu diagnostickú a terapeutickú cestu, ktorá sa nachádza medzi estetickými a biologickými hranicami a medzi účinnosťou a efektívnosťou. V určitých prípadoch môže byť výber kotvenia a jeho ortodontický manažment mimoriadne dôležitý pre výsledok liečby. V týchto prípadoch môže použitie skeletálneho kotvenia výrazne zlepšiť efektívnosť liečby, znížiť klinické problémy, zlepšiť spoluprácu pacientov a čo je najdôležitejšie, poskytnúť lekárom spoľahlivé a predvídateľné kotvenie. Na tento účel možno použiť niekoľko klinických protokolov. Počas prednášky budú analyzované relatívne výhody a nevýhody.


MDDr. Eleonóra Ivančová, PhD., MDDr. Lenka Paulisová, MDDr. Lucia Richterová, MPH, MBA.

Prečo zvoliť alignery pri II . triede

Maloklúzie II. triedy patria medzi najčastejšie skeletálne odchýlky v našej populácii. Diagnóza pomocou kefalometrických záznamov môže zvýrazniť rôzne dentálne alebo skeletálne zložky II. triedy, avšak zistilo sa, že retrognácia sánky je hlavným faktorom. Niekoľko štúdií ukázalo, že optimálnym biologickým načasovaním na dosiahnutie skeletálnych účinkov čeľustno-ortopedickej liečby je obdobie pubertálneho rastu, kedy dochádza k väčšej odpovedi sánky na liečbu. Výbornou voľbou pri liečbe II. triedy sú práve fóliové aparáty, ktoré majú viacero výhod. Najdôležitejšou výhodou je možnosť vyhnúť sa extrakciám premolárov a začať liečbu už v skorších štádiách zmiešaného chrupu. Ďalšou alternatívou fóliových aparátov je využitie mandibular advancement (od Align Technology) a s tým súvisiaca podpora rastu sánky. V neposlednom rade zohráva u dospievajúcich pacientov dôležitú úlohu psychologicky faktor, a preto sú priesvitné dlahy voľbou číslo 1 pri liečbe II. triedy.


Dr. med. Dent. Marián Sabo
 
Cannon technika a II. Angleova trieda
 
Extrakčná terapia je v súčasnosti všeobecne akceptovaný spôsob liečby u pacientov s mnohými diagnózami. Svoje uplatnenie často nacházda aj pri Angleovej II. triede, prvé oddelenie.

Rozhodnutie o extrakčnej terapie musí byť urobené fundovane, na základe podrobnej diagnostiky tváre, zubov a zubných oblúkov. Okrem kefalometrickej analýzy ja analýza profilu a úsmevu dôležitou súčasťou rozhodovacieho procesu.

Biomechanika samotného liečebného postupu prináša pre čeľustného ortopéda výzvy, akými sú kotvenie, zmeny mäkkých tkanív a stabilita výsledku. Pomocou duálneho slotu zámkov je plánovanie a udržanie kotvenia predvídateľné a spoľahlivé. Kombinácia slotu s nízkou frikciou a klasického slotu pre stabilizáciu pohybov, výrazne ovplyvňuje rýchlosť liečby a znižuje riziko nežiaducich účinkov. Pri dodržaní postupov odporúčaných pre systém Cannon nie je potrebné skeletálne kotvenie, spolu s rýchlou distalizáciou očných zubov a rezákov sa tým výrazne znižujú náklady na celkovú cenu liečby. Prídavný – krídelkový – slot s takmer nulovou frikciou umožňuje rýchlu nivelizáciu oblúka a napriamenie zubov. Týmto spôsobom sa výrazne urýchľuje začiatok distalizačnej fázy liečby. Záverečné uzatvorenie extrakčných medzier a finishing oblúkov je vďaka „klasickému“ slotu hračkou aj pre „Cannon nováčikov“.

Výhody a nevýhody systému s duálnym slotom, jeho použitie u extrakčných prípadov, nielen pri Angleovej II. triede budú len krátkou,  ale o to zaujímavejšou ukážkou spôsobu liečby, ktorý navrhli a po dlhé roky zdokonalovali prof. Stephen Williams a James Cannon.


MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, PhD., MPH, MDDr. Soňa Pintešová, MDDr. Nora Kelecsényiová, MDDr. Katarína Demeterová, MDDr. Patrik Juhás, MDDr. Paulína Pobijaková

Alternatívne riešenie koncepcie sagital first

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA, Heydukova 8, 812050 Bratislava

Koncepcia sagittal first predpokladá úpravu sagitálnej odchýlky na začiatku ortodontickej liečby fixnými aparátmi alebo alignermi. Oproti klasickému plánovaniu, kde po úvodnej úprave polohy zubov a tvaru zubných oblúkov nasleduje korekcia medzičeľustného vzťahu elastickými ťahmi alebo aparátmi na preskočenie zhryzu má viaceré výhody. Na realizáciu sa používajú prostriedky, ktoré sú nenáročné na údržbu, predovšetkým hygienu. Obvykle nie je potrebná aplikácia aparátu v celom rozsahu frontálneho úseku, a tým nie je hendikepovaný výzor pacienta. A v neposlednom rade je tu aj faktor spolupráce. Tá je najlepšia na začiatku liečby a práve úspech úpravy medzičeľustných vzťahov je často závislý na miere spolupráce pacienta.

O koncepcií sagital first sa hovorí predovšetkým v súvislosti a aparátmi Carriere Motion. Sú jednoduché na aplikáciu a pacienti ich dobre znášajú. Málo sa ale hovorí o ich nevýhodách. Na prvom mieste by som spomenul riziko recidívy odchýlky medzičeľustného vzťahu po odstránení aparátu a začatí štandardnej ortodontickej liečby. Na druhom mieste je to cena, kde v porovnaní s inými aparátmi na preskočenie zhryzu je výrazne vyššia. Prednáška prezentuje jednoduchý postup prípravy a aplikácie parciálneho fixného aparátu, ktorým je možné dosiahnuť rovnaký výsledok ako aparátmi typu Carriere Motion. Prezentované budú kazuistiky liečby odchýlok triedy AII a AIII ako aj situácie, ktoré si vyžiadali špecifický prístup a modifikáciu parciálneho aparátu.


MDDr. Branislav Borza, MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH, 

CAD/CAM navigovaná ortognátna chirurgia

Ortognátna chirurgia je štandardnou metódou riešenia závažných ortodontických anomálií. Kľúčovou fázou liečby je plánovanie, ktoré nám umožňuje dosiahnuť presný a prediktabilný výsledok. Väčšina anomálii vyžaduje 3D plánovanie, pri ktorom je možné simulovať plánovaný pohyb vo všetkých rovinách. Výstupným produktom sú zhryzové šablóny (splinty), ktorými pomocou zhryzu dosiahneme plánovaný pohyb čeľustných kostí. Systém Trumatch® umožňuje virtuálne plánovanie operácie komplexných asymetrických prípadov vrátane objemu horných dýchacích ciest a pozície kondylu TMK. Jedinečným výstupným produktom sú chirurgické šablóny pre konkrétneho pacienta s navigáciou osteotómie a umiestnenia skrutiek vo finálnej osteosyntetickej dlahy. Šablóny a dlahy sú vyrobené z titánu 3D tlačou spoluprácou firiem DePuy Synthes a Materialise. Kombinácia 3D-tlačených šablón na osteotómiu pozíciu a smerovanie skrutiek a personalizovaných dláh podporuje presnú aplikáciu chirurgického plánu na operačnú sálu, znižuje čas nutný pre aplikáciu splintov a ohýbanie dláh, zabraňuje poškodeniu dôležitých anatomických štruktúr a využíva najlepší dostupnú objem kosti pre umiestnenie skrutiek.


MDDr. Romana Podolinská, MUDr. Marie Štefková, CSc.

Zmena polohy rezákov pri liečbe previslého zhryzu

Previslý zhryz je ortodontická anomália charakterizovaná hlbokým zhryzom s retrúziou horných rezákov. Preto pri liečbe tejto ortodontickej anomálie vykonávame sagitálnu expanziu v hornom a dolnom zubnom oblúku a torziu horných rezákov. Previslý zhryz býva obvykle u II. ale i I. Angleovej triedy. Táto anomália je dedičná a má celý život tendenciu k recidíve. Diagnózu a plán liečby robíme vždy až po analýze celej dokumentácie vrátane kefalometrickej snímky.  

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť, ako sa liečbou zmenila poloha dolného a horného rezáku v profile tváre.


MDDr. Zuzana Koniarová, MDDr. Romana Podolinská, MUDr. Marie Štefková, CSc., MUDr. Alena Koniarová, Ph.D.

Zmena polohy pier pri liečbe previslého zhryzu

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť zmenu polohy pier v profile tváre v súvislosti so zmenou polohy horných a dolných rezákov po liečbe previslého zhryzu. Určovali sme vzájomnú koreláciu medzi zmenou polohy rezákov a pier po čeľustnoortopedickej liečbe.

Pre štúdiu boli použité výsledky výskumu MDDr. Romany Podolinskej (Husárovej) 1, ktorá hodnotila zmenu polohy rezákov po liečbe previslého zhryzu. Súbor tvorilo 115 pacientov s previslým zhryzom, liečených fixným aparátom v hornom aj dolnom zubnom oblúku na Ortodontickém oddělení Kliniky zubního lékářství v Olomouci, v dobe od roku 1996 do roku 2017. V databáze bolo 78 žien a 37 mužov, vo veku od 11 do 36 rokov. Zo štúdie boli vyradení pacienti s rázštepmi a inými vývojovými vadami.

Pre účely štúdie bola na kefalometrických snímkach pacientov zo súboru prevádzaná Burstonova analýza mäkkých tkanív pred a po liečbe s následným štatistickým spracovaním všetkých výstupných údajov. Zatiaľ čo protrúzia rezákov po liečbe previslého zhryzu predstavovala priemerne 3mm, v oblasti hornej a dolnej pery boli preukázané štatisticky významné zmeny ventrálnym smerom priemerne o 1mm.

Náš výskum dokázal štatisticky významnú zmenu polohy rezákov, mäkkých tkanív a koreláciu medzi zmenami tvrdých a mäkkých tkanív po čeľustnoortopedickej liečbe previslého zhryzu. Vyklonenie rezákov a zmena polohy pier, ktorá predstavovala jednu tretinu pohybu zubov, mala významný vplyv na zlepšenie estetiky tváre pacienta.