Podmienky účasti

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti
23.-24.september 2022, Hotel DoubleTree by Hilton, Košice

 

1. PRIHLASOVANIE SA NA KONGRES

 • Na základe vyplnenia a doručenia záväznej prihlášky, vyjadrujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Prihláška/objednávka nadobúda záväznosť jej riadnym doručením organizátorovi.
 • Účastník sa zaväzuje poskytnúť v prihláške pravdivé, úplné a presné identifikačné a osobné údaje a v prípade ich zmeny tieto neodkladne oznámiť organizátorovi.
 • Prihlášky a uchádzači sú evidovaní v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky, až do úplného obsadenia kapacity. Kapacitu kongresu je oprávnený určiť organizátor.
 • Člen SOS má prednostné právo účasti na kongrese pred inými účastníkmi kongresu, ktorí nie sú členmi SOS.
 • Organizátor, po prevzatí a zaevidovaní prihlášky, Vám zašle prostredníctvom e-mailu na emailovú adresu uvedenú v prihláške, potvrdzujúcu správu o prijatí Vašej prihlášky.
 • V prípade, ak do troch (3) dní odo dňa odoslania prihlášky neobdržíte potvrdzujúci email, kontaktujte organizátora.
 • Prostredníctvom vyplnenej a doručenej prihlášky na kongres, dávate ako účastník súhlas na vyhotovenie foto a video záznamu z priebehu kongresu.
 • Uzávierka zasielania prihlášok na kongres je pätnásť (15) dní pred termínom plánovaného uskutočnenia kongresu. Prihlášky doručené organizátorovi po tomto termíne nie je organizátor povinný akceptovať. V prípade dostatočnej kapacity je organizátor oprávnený akceptovať aj prihlášky uchádzačov, doručené po dátume uzávierky.
 • Organizátor je oprávnený dátum uzávierky zasielania prihlášok kedykoľvek zmeniť.
 • Organizátor zašle účastníkom kongresu prostredníctvom e-mailu uvedeného v prihláške, organizačné pokyny a ďalšie materiály najneskôr tri (3) dni pred dňom uskutočnenia kongresu.

2. PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Po prijatí prihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktúra na úhradu účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok za kongres je potrebné uhradiť najneskôr päť (5) dní pred dňom konania kongresu. Pripísaním sumy účastníckeho poplatku na bankový účet určený v zálohovej faktúre, sa účastnícky poplatok považuje za uhradený. Platbu je možné uskutočniť len bankovým prevodom. V cene kongresu je zahrnutý odborný program, občerstvenie počas coffee breaks a obedy.
 • Pri nezrovnalostiach vo fakturačných údajoch, alebo iných komplikáciách s platbami za kongresový registračný poplatok prosím kontaktujte ekonómku SOS pani Janku Makovú, email: makova.janka@gmail.com, tel. číslo: 0944214295

3. STORNO A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 • Organizátor prijíma akékoľvek zmeny a storná objednávok/prihlášok na kongres výhradne
 • Objednávku účasti na kongrese je možné zo strany účastníka zrušiť za nasledovných storno podmienok:
  1. bez poplatku viac ako  tridsať (30) dní pred dátumom uskutočnenia kongresu,
  2. v prípade zrušenia objednávky pätnásť až tridsať (15 až 30) dní pred dátumom uskutočnenia kongresu, vzniká účastníkovi povinnosť uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z poplatku kongresu vrátane DPH,
  3. v prípade zrušenia účasti štrnásť (14) a menej dní pred dátumom uskutočnenia kongresu vzniká účastníkovi povinnosť uhradiť 100 % z poplatku kongresu vrátane DPH.
 • V prípade, že sa účastník nemôže na kongres dostaviť, môže svoju účasť nahradiť treťou osobou.
 • Organizátor je oprávnený zmeniť lektora, program kongresu, termín (presun konania kongresu na iný termín) alebo miesto konania kongresu. Prihlásení účastníci budú o týchto zmenách včas informovaní prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.Na uvedené zmeny sa nevzťahujú žiadne storno podmienky.
 • V prípade, ak bude kongres zrušený zo strany organizátora, účastníkovi bude účastnícky poplatok vrátený v plnej výške.
 • Akékoľvek reklamácie súvisiace s registráciou a účasťou na kongrese je možné zasielať písomne na adresu organizátora, alebo na e-mailovú adresu organizátora info@orto.sk.

4.

 • Vstup na kongres je len s kongresovou visačkou, ktorú získa, každý registrovaný účastník, po zaplatení kongresového poplatku. Visačka oprávňuje na vstup po prednáškovej sály a na stravovanie počas kongresu(neplatí pre prezidenstký večer).
 • Prednášajúci sa tiež musia zaregistrovať na kongres a bude im vystavená faktúra s nulovým doplatkom.
 • Ak je viac autorov prednášky, možnosť grátis registrácie má iba prednášajúci autor. Ostatní autori sa musia riadne zaregistrovať a zaplatiť si účasť na kongrese.
 • Účastníci kongresu, ktorí potrebujú špeciálnu diétu, nech to nahlásia na kongressos2022@gmail.com
 • Kongresu sa zúčastní aj HH partners so službou Bezplatného právneho poradenstva. Odporúčame účastníkom mať na nich pripravené otázky, na ktoré im počas prednášok pripravia odpovede.