Book of Abstracts

Congress of Slovak Orthodontic Society
September 23.-24. 2022, Hotel DoubleTree by Hilton, Košice

Hlavný odborný program / Keynote lectures

Hlavná prednáška / Keynote lecture
Piatok, 23.9.2022 – Program: Lekárky / Lekári (09:30 – 12:30)

Retinované zuby – zkušenosti z klinické praxe

Doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.

Ektopické prořezávání a retence zubů patří k častým ortodontickým anomáliím. Volba vhodného a úspěšného postupu léčby závisí na precisním vyhodnocení CBCT vyšetření. Pomocí této metody je možné získat detailní informace o morfologii, poloze a výskytu patologických změn postiženého a sousedních zubů. Přítomnost rozsáhlých resorpcí kořenů sousedních zubů či ankylózy má podstatný vliv na volbu extrakční léčby. V ojedinělých případech se vyskytují patologické změny folikulárního vaku, které mohou být příčinou i komplikací retence zubu. CBCT vyšetření je nezbytné v případech, kdy dochází k selhání standardního postupu léčby. K metodám léčby retinovaných zubů patří ortodontické zařazení, extrakce, autotransplantace nebo ponechání bez léčby.

Budou diskutovány indikace, výhody a nevýhody jednotlivých léčebných metod. Zajímavými a diskutabilními otázkami zůstávají biologický faktor a dlouhodobá stabilita retinovaných a sousedních zubů po léčbě.

Cílem sdělení je podat přehled o uvedené problematice pomocí analýzy klinických zkušeností a vědeckých důkazů z odborné literatury.

Prezentovaná problematika je řešena v rámci projektové podpory MUNI/A/1445/2021 a AZV/NU20-06-00189.

Impacted teeth – clinical experiences

Doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.

Ectopic eruption and tooth impaction is a common orthodontic anomaly. Selection of appropriate and successful treatment depends on a proper and precise evaluation of CBCT examination. This method offers thorough information about morphology, position and pathologic alteration of impacted and adjacent teeth.  Significant influence of extraction therapy selection is the presence of extensive roots resorption of adjacent teeth or ankylosis. Pathology of dental follicular sac can be as well as etiology and also complication of a tooth impaction in sporadic cases. In case of failure of a standard treatment sequence there is CBCT examination necessary. Methods of impacted teeth treatment are orthodontic alignment of impacted tooth, extraction, autotransplantation or no treatment.

Lecture will discuss indications, advantages and disadvantages of each treatment methods. Biological factor and long-term stability of an impacted and adjacent teeth after treatment are interesting and disputatious issues.

Aim of the lecture is to give an overview of this topic by analyzing clinical experience and research evidence of a scientific literature.

Presented topic is solved by the project support of MUNI/A/1445/2021 and AZV/NU20-06-00189.

Hlavná prednáška / Keynote lecture
Sobota, 24.9.2022 – Program: Lekárky / Lekári (09:00 – 10:00, 10:00 – 11:00, 11:30 – 12:30, 14:00 – 15:00, 15:00 – 15:30)

Plánovanie ortodontickej liečby pacientov s indikáciou autotransplantácie zuba

Ewa Monika Czochrowska, DDS, PhD.,
Pawel Plakwicz, PhD., DDS, MFDS, RCS

Autotransplantácia vyvíjajúcich sa zubov je uznávanou liečebnou možnosťou náhrady vyvíjajúceho sa zuba u rastúcich jedincov. Správna ortodontická indikácia, vhodný chirurgický prístup a optimála zubná morfológia sú nevyhnutné pre úspešný výsledok liečby. Premoláre s vyvíjajúcimi sa koreňmi sú vďaka svojej morfológii a polohe v zubnom oblúku optimálnymi donormi s viac ako 90% odborne referovanou úspešnosťou.

Prezentovaná bude autotransplantácia vyvíjajúcich sa neprerezaných premolárov do anteriórnej oblasti maxily a náhrada chýbajúcich premolárov v mandibule. Bude predstavený a rozdiskutovaný popis chirurgických techník a faktorov, ktoré majú vplyv na výsledok liečby.

Podrobne bude prebraný a vysvetlený protokol vo vzťahu k vyvíjajúcemu sa zubu a hojeniu po autotransplantácii.

Vrcholom prednášky bude demonštrácia prirodzeného potenciálu transplantovaných zubov zachovať a regenerovať kosť v mieste transplantácie pomocou klinických príkladov, takže tieto zuby v mnohých prípadoch slúžila ako prirodzený stimulátor kostného rastu a pomáhajú regenerácii alveolárnej kostu pacientv s kostnými defektami. Táto liečebná výhoda sa javí ako najstrategickejší faktor v uprednostňovaní autotransplantácií zubov u detí, nielen pre vylúčenie potreby implantácie v budúcnosti, ale aj pre zabezpečenie regenerácie kostného defektu a udržanie rozmerov alveolárnej kosti.

Cieľom prednášky bude naučiť:

 1. rozpoznať indikácie a rôzne liečebné možnosti u pacientov s agenézou premolárov vrátane autotransplantácie premolárov a tretích molárov
 2. rozpoznať indikácie na vykonanie autotransplantácie pacientom so stratou zuba kvôli traume
 3. naučiť sa princípy a hodnotenie nevyvinutých zubov na autotransplantácie

Orthodontic treatment planning in patients with indications for autotransplantation of tooth

Ewa Monika Czochrowska, DDS, PhD.,
Pawel Plakwicz, PhD., DDS, MFDS, RCS

Autotransplantation of developing teeth is an established treatment option for replacing missing teeth in growing individuals. Favourable orthodontic indications, good surgical access and optimal tooth morphology are mandatory for a successful outcome of the treatment. Premolars with developing roots due to their morphology and position in the dental arch are optimal donors with reported success rate of over 90 per cent. Autotransplantation of developing, unerupted premolars to maxillary anterior region and to replace missing mandibular premolars will be presented. The description of the surgical technique and factors, which may influence the treatment outcome will be given and discussed.

Follow-up protocol will be presented and explained in relation to development of tooth and healing after transplantation. On top of that, a natural potential of transplanted teeth for bone preservation and regeneration at sites of transplantation will be demonstrated, using clinical examples, that those teeth may in many cases serve as a natural providers of bone growth and may help in regeneration of the alveolus in patients with bone defects. This advantage of the treatment seems to be the most strategic factor in favour of performing tooth autotransplantation of teeth in children to avoid the need for an implant in the future.

Course objectives:

 1. To recognize indications and different treatment options in patients with premolar agenesis including autotransplanation of premolars and third molars.
 2. To recognize indications for performing autotransplantation in patients with traumatic loss of tooth.
 3. To know the principles and results of the autotransplanation of an immature tooth.

Prednáška / Lecture
Sobota, 24.9.2022 – Program: Lekárky / Lekári (17:00 – 17:30)

Riešenie straty zuba a kompromisných situácií v spolupráci s ortodontistom.

MDDr. Michal Štefanatný,
MDDr. Peter Dírer

Súčasná stomatológia poskytuje niekoľko možností náhrady chýbajúceho zuba. V našej prednáške sa chceme zamerať na situácie v ktorých je spolupráca zubného lekára s čeľustným ortopédom nevyhnutnosťou, a to nielen pri náhrade zuba už extrahovaného, ale aj pri záchrane zubov v kompromisných prípadoch a posunúť tým hranicu pri ktorej sa rozhodujeme pre extrakciu.

Compromised teeth management and postextraction site reconstruction in cooperation with an orthodontist.

MDDr. Michal Štefanatný,
MDDr. Peter Dírer

Contemporary dentistry provides several options for replacing a missing tooth. In our lecture we want to focus on cases in which the cooperation of a dentist and an orthodontist is necessary, not only when replacing already extracted teeth, but also when saving teeth in compromised sites, and thus pushing the limits of the decision to extraction.

Prednáška / Lecture
Piatok, 23.9.2022 – Program: Lekárky / Lekári (14:30 – 15:00)

Digitalizácia postupov v ortodontickej praxi.

Dr. med. dent. Marián Sabo

Digitalizácia ortodontickej praxe je pre niektorých lekárov nepríjemnou skutočnosťou, ktorej sa menej či viac úspešne dokážu brániť, pre iných zasa neoceniteľnou pomôckou každodennej klinickej praxe, od analýzy a plánovania až po samotnú čeľustno-ortopedickú liečbu.

Ako optimalizovať digitálny workflow v ambulancii, načo sa sústrediť pri digitálnej fotografii a digitálnych RTG a aké výhody a nevýhody nám prinášajú digitálne modely, to sú otázky na ktoré sa pokúsime odpovedať v tejto prednáške.

Do ktorých digitálnych technológií sa mi oplatí investovať? Nespočetné ponuky na intraorálne skenovanie prinášajú so sebou okrem výrazného finančného zaťaženia aj problém kde získať kvalifikovaný personál. Nie každý z nás je ochotný urobiť ten pomyselný krok od papiera a sádry k plne digitalizovanej ortodontickej praxi. Dá sa to vôbec dosiahnuť v slovenských podmienkach?

V závere prednášky sa dozvieme ako si ochránime svoje dáta a zdravotnú dokumentáciu svojich pacientov, a ako zabezpečíme svoje digitálne dáta pred vonkajšími hrozbami internetu a či je potrebné si uchovávať papierovú rezervu.

Digitization in orthodontic office.

Dr. med. dent. Marián Sabo

Digitization in orthodontic office is for some specialists uncomfortable reality to which they more or less defend oneself. For others it is valuable tool of everyday clinical practice, from analysis and treatment planning to orthodontic treatment.

How to make digital workflow in office optimal, what to focus on at the digital photography and digital X-rays, What are the advantages and disadvantages of digital casts, those are the questions which I will try to answer in my lecture.

Which digital technologies is really worth to invest in? Uncountable offers of intraoral scanningm, bring not only substantial drain, but also problem to gain trained and experienced staff.

Not everybody is willing to do the virtual step from the paper and plaster to the fully digitalized orthodontic office. Is it possible to achieve office digitization uder the Slovak conditions?

At the end of the lecture, we come to know, how to protect patient’s data and health documentation, how to protect digital data against external threat of an internet and if it is necessary to have it stored in paper reserve.

Prednáška / Lecture
Piatok, 23.9.2022 – Program: Zdravotné sestry, Zubné asistentky a Dentálne hygieničky (09:30 – 10:30)

Kľúčové elementy manažmentu kvality.

Dr. med. dent. Marián Sabo

Mať úspešnú ordináciu nie je len o tom mať vynikajúce klinické výsledky. Prvý dojem pacienta pri vstupe do samotnej ambulancie je najdôležitejší. Dizajn recepcie, čakárne a všetkých priestorov ambulancie môže novému pacientovi prekonať obavy a strach z medicínskeho prostredia ako aj so samotných zákrokov. Digitálne technológie vedia byť rozhodujúcim pomocníkom pre organizáciu práce ako aj samotných liečebných postupov.

V konečnom dôsledku sa kvalitná ambulantná prax nezaobíde bez kvalitného personálu. Tímbuilding a vodcovstvo by nemali byť len suchými heslami z billboardu na námestí ale mali by sa prejaviť pri každodennej interakcii a komunikácii s pacientom. Dosiahnuť maximálnu spokojnosť pacienta a reflektovať jeho potreby a želenia priamo počas návštevy v ambulancii nie je len úlohou lekára ale každého člena tímu.

Zodpovednosť za chyby a omyly sa často krát neprávom prenáša na asistenčný personál. Je vždy všetkému na vine sestrička? Ako sa odlíšiť od iných ambulancií, ako dosahovať stabilne kvalitu vo všetkých ambulantných činnostiach to sú kľúčové momenty poslednej časti prednášky.

The key elements of a Quality management.

Dr. med. dent. Marián Sabo

There is more but outstanding clinical results to be an owner of a prosperous office. The patients first impression during entrance to practice is the most important. Styling of the reception desk, waiting room and all spaces of the office can help the patient to overcome apprehension and fear of medical centre and surgical procedure itself. Digital technologies are skillful and significant helper/assistant to organize work and treatmentprocedures, too.

At the end a high-quality practice – needs a high-quality staff. Teambuilding and leadership should not be the tedious billboard slogan, but it needs to be expressed in everyday interaction and communication with the patient. It s not only the doctor’s task to achieve highest patient’s contentment and react to the patients needs and wishes directly during his visit, but it also includes all of the staff members.

There is often resposibility for fault and mistakes assigned to a junior staff. Is the nurse always to blame for everything? How to stand out and be different to other practices, how to maintain quality in everyday practice proceses, those are the key aspects of the final part of this lecture.

Prednáška / Lecture
Piatok, 23.9.2022 – Program: Zdravotné sestry, Zubné asistentky a Dentálne hygieničky (09:00 – 09:30)

Význam OPG vyšetrenia v čeľustoortopedickej praxi.

MUDr. et MUDr. Miriam Alexandrová

Panoramatická röntgenová snímka patrí k základným rádiografickým metódam. Jej zhotovenie vyžadujeme u našich pacientov pri vstupnom vyšetrení, ale aj počas prebiehajúcej ortodontickej liečby. Jedná sa o nenáročné, bezbolestné vyšetrenie, ktoré je nenahraditeľné v rámci primárnej diagnostiky v zubnom lekárstve, ako aj pri skríningu ortodontických anomálií, zhodnotenia finišingovej fázy čeľustnoortopedickej liečby a sledovania možných prítomných patológií zobrazených štruktúr.

OPGs significance in daily Orthodontic praxis.

MUDr. et MUDr. Miriam Alexandrová

Panoramatic x-ray is basic radiographic method. It is needed at preliminary exanination as well as during orthodotic treatment. It is undemanding, painless examination, which is un-replaceable in primary diagnostics in dental surgery and also in orthodontics at orthodontic anomaly screening, evaluation of the finishing stage of orthodontic treatment and monitoring of various pathological possibilities presence of pictured structures.

Prednáška / Lecture
Sobota, 24.9.2022 – Program: Lekárky/ Lekári(16:00 – 17:00)

Digitální ortodoncie- CAD/CAM postupy při výrobě A léčbě hyraxem a fóliovými rovnátky.

MDDr. Martin Šrubař

3D tištěný hyrax

Aparát hyrax je často využívaný v interceptivní léčbě při expanzi horního zubního oblouku u hypoplazie horní čelisti. Jeho nejčastější modifikace jsou kroužkový a pryskyřičný hyrax. Díky využití CAD/CAM metod ve stomatologii jsme nyní schopni využívat plně digitální postup (full digital workflow) i při výrobě hyraxu. To sebou přináší spoustu nových výhod a inovací jako je úspora času nebo plně individuální přístup při výrobě aparátu.

Cílem této přednášky je seznámení s principem výroby a prezentace našich zkušeností s 3D tištěným hyraxem v praxi formou kazuistik.

Fóliová rovnátka

Léčba fóliovými rovnátky (alignery) je dnes velmi oblíbenou a moderní alternativou k léčbě fixními aparáty. Kromě nejznámějšího a celosvětově nejrozšířenějšího systému Invisalign (Align technology) a dalších systémů, lze i tyto aparáty vyrobit a využít v léčbě tzv. in-house metodou. To znamená, že kompletní proces – od návrhu přes výrobu až po léčbu – lze uskutečnit v ortodontické praxi či ve spolupráci s lokální laboratoří. K tomu je zapotřebí kvalitní plánovací program a 3D tiskárna.

Výhodný je tento postup především při léčbě lehčích či středně velkých ortodontických vad a recidiv.

Digital Orthodontics – CAD/CAM manufacturing process in hyrax therapy and aligners treatment.

MDDr. Martin Šrubař

3D printed hyrax

Appliance hyrax is often used in interceptive treatment to upper arch expansion in hypoplastic maxilla. Its most common modifications are banded and acrylic bonded hyrax. Using CAD/CAM methods in stomatology we are now able to use full digital workflow even at hyrax fabrication. It brings many advantages and innovations as time saving or fully individualised approach in appliance production.

The goal of the lecture is to introduce production principles and present our practical experience using 3D printed hyrax along by casuistics.

Aligners

Aligners treatment is today’s popular and modern alternative to fixed appliances treatment. Beside the most common and world wide used Ivisalign system (Align technology) and many others, its possible to fabricate and use aligners in treatment applying in-house method. The complete workflow – from design through production to treatment – is achievable right in orthodontic office or in collaboration with local dental laboratory. There is a high-quality planning program and 3D printer needed.

This method is beneficial especially at light or moderate orthodontic malocclusions and relapse treatment.

Prednáška / Lecture
Piatok, 23.9.2022 – Program: Zdravotné sestry, Zubné asistentky a Dentálne hygieničky (14:00 – 15:00)

„Digitálna sestrička-Virtuálny pacient. Delegovanie úloh, organizácia ambulancie. Nové úlohy ortodontického personálu a pozícia lekára v tíme.”

Kamil Stefański, DMD

Cieľom prednášky je predstaviť nové funkcie v ambulancii: „digitálnu“ sestričku-asistentku, a nový typ pacienta – virtuálny.

Na základe mojich skúseností z vlastnej klinickej praxe vysvetlím ako delegovať úlohy, plánovať každú liečbu v 3D (zámky aj fóliové aparáty) s pomocou „digitálnej“ sestričky- asistentky, ako sa nájsť v modernom svete 3D ortodoncie a transformovať naše ambulancie do plne digitalizovaných 3D ortodontických praxí a ako sa stať opäť lekárom v 3D svete a nie iba predavačom spoločností predávajúcich fóliové aparáty.

„Digital Assistant – Virtual Patient. Task delegation, office organisation. New role of orthodontic assistant and doctor’s position in the team.”

Kamil Stefański, DMD

The aim of this lecture is to introduce new function in the office – digital assistant and new patient type – virtual.

Based on my experience and my clinic, how to delegate tasks, plan every treatment in 3D (brackets and aligners) with power of digital assistant. How to find ourselves in modern 3D orthodontic world and transform our clinic into full digital 3D orthodontics. How to become a doctor again in 3D world and not a single company aligner seller.

Prednáška / Lecture
Piatok, 23.9.2022 – Program: Lekárky / Lekári (16:00 – 17:00)

Fóliové aparáty- minimálne úsilie, maximálny výsledok.

MDDr. Eleonóra Ivančová PhD.
MDDr. Lenka Paulisová

Fóliové aparáty predstavujú relatívne novú hranicu v umení a vede čeľustnej ortopédie. Ponúka nové príležitosti a výzvy, avšak je potrebné prehodnotiť biomechaniku a koncepciu dodávania sily spolu s úlohou materiálov používaných na fóliové aparáty. Liečba je úplne odlišná od tradičných metód fixnej ortodoncie. Autorky na základe bohatých skúsenosti predstavia kazuistiky s maximálnym výsledkom pri minimálnom úsilí.

Aligners – minimum effort, maximum outcome.

MDDr. Eleonóra Ivančová PhD.
MDDr. Lenka Paulisová

Aligners are relatively new limit in art and science of the orthodontics. They offers new opportunities and chalenges, but it is necessary to re-evaluate biomechanics and concept of the force supplytogether with aligners stuff/substance role. Treatment with aligners is quite different from traditional methods of fix orthodontics. Authors present casuistics with high efficiency with minimum labour from theirs rich experience.

Prednáška / Lecture
Piatok, 23.9.2022 – Program: Lekárky / Lekári (15:00 – 15:30)

Komplikácie ortodontickej liečby spôsobené užívaním antiresorpčných preparátov

MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA

Autori:

 1. MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA
 2. MUDr. Beata Špániková, PhD.
 3. Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
 4. MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
 1. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Onkologický ústav sv. Alžbety
 2. Interná osteologická ambulancia – Osteocentrum pre vybrané onkologické diagnózy, Onkologický ústav sv. Alžbety
 3. Detská klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Národný ústav detských chorôb

Úvod: Antiresorpčné preparáty predstavujú skupinu liekov, ktoré sa používajú v liečbe kostných ochorení u detí aj dospelých pacientov. Ovplyvňujú remodeláciu kostí blokovaním aktivity osteoklastov zodpovedných za resorpciu kostného tkaniva. Keďže procesy osteogenézy a resorpcie kosti sú prítomné prakticky v každej ortodontickej liečbe, ich ovplyvnenie sa prejaví nielen vo výslednom efekte, ale aj v priebehu liečby. Súčasťou ortodontickej liečby sú často aj extrakcie, aplikácia dočasných kotevných prvkov alebo aj chirurgická korekcia skeletálnej anomálie. Spomínané preparáty zriedkavo spôsobujú sťažené hojenie kostnej rany, výnimočne až vo forme osteonekrózy.

Obsah: Prednáška predkladá prehľad súčasných poznatkov ohľadom interakcií antiresorpčnej terapie u detí a dospelých pacientov s ortodontickou liečbou.

Záver: Antiresorpčné preparáty zásadným spôsobom skvalitňujú život pacientov v mnohých indikáciách. Na druhej strane ich užívanie je spojené s viacerými komplikáciami, o ktorých musí vedieť pacient, lekár indikujúci túto liečbu ale aj zubný lekár alebo čeľustný ortopéd.

Complication of the orthodontic treatment due to antiresorptive preparation usage.

MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA

Authors:

 1. MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA
 2. MUDr. Beata Špániková, PhD.
 3. Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
 4. MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
 1. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Onkologický ústav sv. Alžbety
 2. Interná osteologická ambulancia – Osteocentrum pre vybrané onkologické diagnózy, Onkologický ústav sv. Alžbety
 3. Detská klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Národný ústav detských chorôb

Introduction: Antiresorptive preparations are group of medicaments, which are used for bone disease treatment in children and adult patients. They affect bone remodelation by blocking of osteoclasts activity, which are responsible for bone tissue resorption.
Its affect is not only in final outcome but also during treatment as/because processes of osteogenesis and resorption are present in every orthodontic treatment Extractions, application of TAD´s or surgical correction of skeletal anomaly are frequent part of orthodontic treatment. Launched preparations rarely caused gravely healing bone wound with difficulty, exceptionally in form of osteonecrosis.

Content: Lecture presents overview of current knowledge about interaction of antiresorptive therapy in children and adult patients with orthodontic treatment.

Conclusion: Antiresorptive preparations improve life of patients in many indications by significant way. But on the other hand its usage is connected with some complications, which must be known by patient, specialist who indicate this treatment and also practitioner/dental surgeon or orthodontist.

Prednáška / Lecture
Sobota, 24.9.2022 – Program: Lekárky / Lekári (17:30 – 18:00)

Autológna replantácia zuba pomocou 3D tlače.

MDDr. Marcel Riznič, PhD., a kol.

Autori:

 1. MDDr. Marcel RIZNIČ, PhD.
 2. MUDr. Peter KIZEK, PhD.
 3. MDDr. Branislav BORZA
 4. MUDr. Stanislav ANDREJKO, PhD.
 5. MDDr. Jozef JENDRUCH
 1. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Košice
 2. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Košice
 3. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Košice
 4. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Košice
 5. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Košice

Autológna replantácia zuba predstavuje jednu z možností liečby extrahovaných a chýbajúcich zubov. Hoci úspešnosť transplantácie zubov je vo všeobecnosti nižšia ako pri náhrade zuba titánovým implantátom, zubná replantácia by mala byť uprednostnená a to v situáciách kedy sa u daného pacienta nachádza vhodný intaktný zub, ktorý spĺňa predpoklady na správne vhojenie do vhodného a vopred pripraveného alveolárneho lôžka mandibuly alebo maxily. Takáto liečba predstavuje akceptovanú možnosť náhrady chýbajúceho zuba v určitých prípadoch, keď je akákoľvek konvenčná liečba pôvodného zuba nespoľahlivá a ťažko realizovateľná buď z dôvodu anatomických obmedzení, dystopických abnormalít zubov, prebiehajúceho patologického procesu, rozsiahlych kazivých lézií alebo traumatických zmien. Nenahraditeľným prínosom v tejto problematike predstavuje zber dát pomocou 3D technológií s cieľom vytvoriť presnú repliku replantovaného zuba. Vďaka CBCT vyšetreniu a následnej konverzii týchto dát stereolitografiou (STL) je možné na 3D tlačiarni vytvoriť 3D repliku zuba, ktorý má byť replantovaný. Celý proces 3D tlače trvá dve až tri hodiny. Táto technológia DLP (Digital Light Processing) využíva druh tekutej živice, ktorá sa po vrstve vytvrdzuje svetlom na tuhnúcu hmotu do finálneho transparentného modelu, ktorý je možné po správnej dezinfekcii použiť počas chirurgického výkonu.

Záver: Hlavnou výhodou tejto metódy je skrátenie extraalveolárneho času replantátu na najnižšiu možnú úroveň, čo zaručuje najväčšiu šancu na zachovanie vitality zuba a taktiež možnosť vykonať replantáciu aj hlboko retinovaných, impaktovaných alebo nadpočetných zubov. V práci autori popisujú vlastné klinické skúsenosti, ktoré sa zaoberajú autológnou replantáciou zuba pomocou STL tlačenej repliky a následne sledujú revaskularizáciu, proces hojenia zubnej drene a klinické prejavy, ktoré predstavujú dôležité faktory pre budúcu životaschopnosť replantovaného zuba.

Autologous tooth replantation using 3D printing.

MDDr. Marcel Riznič, PhD., a kol.

Authors:

 1. MDDr. Marcel RIZNIČ, PhD.
 2. MUDr. Peter KIZEK, PhD.
 3. MDDr. Branislav BORZA
 4. MUDr. Stanislav ANDREJKO, PhD.
 5. MDDr. Jozef JENDRUCH
 1. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Košice
 2. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Košice
 3. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Košice
 4. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Košice
 5. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Košice

Autologous tooth replantation is one of the treatment options for extracted and missing teeth. Although dental transplantation success is generally lower than for titanium implant replacement, dental replantation should be preferred in situations where a patient has a suitable intact tooth that meets the conditions for proper healing into a suitable and pre-prepared alveolar maxillary or mandible implant bed. Such treatment is an accepted way to replace a missing tooth in certain cases where any conventional treatment of the original tooth is unreliable and difficult to implement either due to anatomical limitations, dystopic tooth abnormalities, ongoing pathological process, extensive cavity lesions or traumatic changes. An irreplaceable benefit in this issue is the collection of data using 3D technology in order to create an accurate replica of the replanted tooth. Thanks to CBCT examination and subsequent conversion of this data by stereolithography (STL), it is possible to create a 3D replica of the tooth to be replanted on a 3D printer. The whole 3D printing process takes two to three hours. This DLP (Digital Light Processing) technology uses a type of liquid resin that cures lightly to a solidifying layer in a final transparent model that can be used during surgery after proper disinfection.

Conclusion: The main advantage of this method is the shortening of the extraalveolar time of the implant to the lowest possible level, which guarantees the greatest chance of maintaining tooth vitality and also the possibility to perform replantation of deeply retained, impacted or excessive teeth. The authors describe their own clinical experience in autologous tooth replantation using STL printed replica with monitoring of revascularization, the pulp healing process and clinical manifestations, which are important factors for the future viability of the replanted tooth.

Prednáška / Lecture
Piatok, 23.9.2022 – Program: Zdravotné sestry, Zubné asistentky a Dentálne hygieničky (15:30 – 16:00)

Temporomandibulárne dysfunkcie.

Mgr. Daniela Ochránková

Liečba a management pacienta s teporomandibulárnou dysfunkciou. Spolupráca zubár a fyzioterapeut.

Temporomandibular dysfunctions.

Mgr. Daniela Ochránková

Treatment and management of patient with temporomandibular dysfunction. Cooperation of practitioner/dental surgeon and physiotherapist.

Prednáška / Lecture
Piatok, 23.9.2022 – Program: Zdravotné sestry, Zubné asistentky a Dentálne hygieničky (16:00 – 17:00)

Praktické postupy: termoplastické dlahy v ČO ambulancii.

Bc. Lenka Kleščincová

Snímateľné dlahové aparáty sa stali súčasťou každodennej ortodontickej praxe. Mnohé spoločnosti ponúkajú výrobu dlahových aparátov na rôznej úrovni kvality spolu s doplnkovými službami a možnosťou zasiahnuť do tvorby samotného aparátu. Možnosti ambulancie sa v žiadnom prípade nedajú porovnať s kapacitami a kvalitou výroby popredných svetových výrobcov, napriek tomu je pri súčasnom stave technológií možné sa spomenutej kvalite priblížiť.

Aké sú teda možnosti ambulancie pri výrobe „in house“ dlahového aparátu? Investície do technologického vybavenia nie sú malé. Okrem finančnej náročnosti zariadení a softvérového vybavenia je potrebné mať taktiež zabezpečenú kvalifikovanú pracovnú silu. Nie je úlohou lekára sa explicitne podieľať na výrobe dláh, ale len odborne posúdiť liečebný postup a korekciu maloklúzie.

Veľa ponúk, veľa možností. Jednu z nich, osvedčenú, prakticky nenáročnú a finančne rentabilnú s klinicky použitím vám predstavíme v tejto prednáške.

Practical procedures: thermoplastic splints in the Orthodontic praxis.

Bc. Lenka Kleščincová

Removable aligners are part of everyday orthodontic practice. Many companies offer aligner production of different quality level bounded with supplementary services and with possibility to step in to an aligner design. There is no way to compare orthodontic office possibilities to the capacities and production quality of world lead aligner companies, however at the present state of technology, there is a way to come close to mentioned quality.

What are the office possibilities of “in house” production of the aligners? Investment to technological equipment is rather high. Besides the financial demands on equipment and software there is a qualified labour force needed. It is not the role of the doctor to explicitly be involved in aligners production, but competently assess the treament procedure and malloclusion correction.

Many offers, many options. One of them, proven, practically undemanding, financially profitable, and cinically applicable, will be introduced in this lecture.

Prednáška / Lecture
Piatok, 23.9.2022 – Program: Zdravotné sestry, Zubné asistentky a Dentálne hygieničky (13:00 – 14:00)

Komunikácia, komunikačné stratégie a komunikačná taktika.

Mgr. Žofia Krescanko

Komunikácia je čarovná vec.

Už aj tým, že mlčíme, komunikujeme. Komunikácia začína stlačením kľučky, otvorením dverí, pohľadom. Tón reči, intonácia, slovné barličky, neverbálne prejavy môžu upresniť a niekedy zmeniť celý obsah toho, čo chceme povedať.

Preto je dôležité pre dobrú spoluprácu nielen to, čo hovoríme ale aj to, ako to hovoríme. Je dobré poznať, čo zdieľanie informácií a spoluprácu upevňuje, dopĺňa a mení.

Communication, communication strategy and communication tactics.

Mgr. Žofia Krescanko

Communication is a magical thing.

Although we are quiet, we do communicate. Communication starts by a set out, pushing the door, the look. The tone of our voice, intonation, stuttering, cluttering, or even non-vebal communication can specify or change the whole content of our speech.

Therefore, it is very important for the good teamwork to know what do we speak and also how do we speak. It is good to learn what secures, fills in and modifies the data sharing and cooperation.

Prednáška / Lecture
Piatok, 23.9.2022 – Program: Zdravotné sestry, Zubné asistentky a Dentálne hygieničky (11:00 – 12:00)

Hyrax v ortodontickej praxi z pohľadu zubnej asistentky a hygieničky.

MUDr. Miroslava Nagyová

Napriek tomu, že je liečba hyraxom indikovaná čeľustným ortopédom, má byť personál špecializovanej ambulancie oboznámený s indikačným spektromaparátu.

Prednáška vysvetľuje ako tieto vedomosti využíva zubná asistentaka a dentálna hygienička v každodennej starostlivosti o pacienta s hyraxom od jeho poučenia o liečbe hyraxom, usmerneniami v oblasti nasadenia aparátu, hygieny, poučení o stravovacích obmedzeniach, možných náhlych stavoch a komplikáciách, objednávaní na kontroly až po sňatie tohto aparátu.

Po zložení hyraxu terapia pacienta pokračuje a nesmie byť prerušená, a preto personál ďalej manažuje pacienta tak, aby sa plne využil benefit hyraxu v liečebnom protokole a liečebnom pláne.

Hyrax in orthodontic office for dental nurses and oral hygienists.

MUDr. Miroslava Nagyová

However hyrax therapy is indicated by Orthodontist, orthodontic´s staff have to know about indication spectre of this appliance. 

Lecture explains to dental assistances and oral hygienists how to use this knowledge in everyday patient´s care from introduction to hyrax therapy, guide in application of the appliance, its hygiene, instruction patient in feeding restricts, urgent situations and complications, check-up planning, till appliance removal.

Patient´s therapy keeps going after hyrax removal and must not be interrupted. Staff manage the patient to full utilisation of hyrax benefitsin ortodontic treatment protocol and plan.